14 May 2017

CB Radio Skip 14/05/2017


Plenty of action on 11m today.....!